HUYỀN   BÍ   HỌC 

                                   玄  秘 學    

                               

                                     

                                                                

  

 

                 *  SÁCH ĐIỆN TỬ VIỆT VÀ HOA :

                     VẠN PHÁP QUY TÔNG 

                        ĐANG PHÁT HÀNH :                                                           

 

                        

* SÁCH MẬT PHÁP CHÉP TAY PHÁT HÀNH .

  

 * SÁCH MỚI PHÁT HÀNH .

  

  

*.- KHO HÀNG VCD-DVD VIDEO CÁC LOẠI: : VÕ THUẬT-MẬT TÔNG - ĐẠO GIA - V..V...  

              

  

                        MỔI TUẦN MỔI ĐỔI MỚI 

               VỚI MỘT ĐẦU ÓC CỞI MỞ , HIỆN THỰC , KHAI PHÓNG VỀ̀̀ TÂM LINH , THỂ XÁC VÀ TÌM CẦU CHÂN LÝ............

          CHÚNG TA SẺ ĐƯỢC MỞ RỘNG TẦM MẮT VÀ HỌC HỎI NHỮNG THÀNH QUẢ TÂM LINH VÀ THỂ XÁC CỦA NHÂN LOẠI TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY , ĐỂ NHANH CHÂN SÁNH BƯỚC CÙNG BẠN BÈ NĂM CHÂU BỐN BỂ , ĐỂ HƯỞNG ĐƯỢC CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC , THỊNH VƯỢNG TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI VÔ TẬN ......

                                          NIRVANA NOW !

                  ---------------------oOo---------------------

  

  

•KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ THƯ - PHÙ - ẾM - ĐỐI .

  

* NĂNG LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CỦA THỂ PHÁCH DÙNG TRONG TỰ VỆ Ở NAM DƯƠNG QUA MÔN PHÁI CÂY TRE VÀNG – YELLOW BAMBOO .

  

  

  

  

PHÁP ÂM TÂM LINH CƠ BẢN MIỂN PHÍ  ( HIỂN GIÁO ) 

 

                       --------------------------------OoO----------------------

  

                 

                         

                                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CỦA TRUNG TÂM :

              TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CỦA TRUNG TÂM , ĐỀ̀U CÓ TÍNH CÁCH THAM KHẢO VÀ GIÁ TRỊ , MỌI SỰ THỰC HÀNH TÂM LINH VÀ THỂ XÁC , CẦ̀N CÓ SỰ HƯỚNG DẨ̉N CHĂM SÓC CHỈ DẠY CỦA MINH SƯ ; TẤ́T CẢ NHỮNG THIỆT HẠI XẢY RA CHO TÂM THÂN VÀ VẬT CHẤ́T CỦA CÁ NHÂN, VÌ SỰ TU TẬP , THỰC HÀNH KHÔNG CÓ THẦ̀Y NHIỀ̀U KINH NGHIỆM HAY MINH SƯ HƯỚNG DẨN , SẺ DO TỰ CÁ NHÂN ĐẢM TRÁCH SỰ THIỆT HẠI NẦ̀Y VÀ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LẬT SỞ TẠI .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

                                                              

  

  

                                                                 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM :          

                                                                     ÔNG . HUYỀN NHƯ     

                                      Email: trihue_hanhphuc_khoemanh@yahoo.com.au

  

                                                         * THÀNH VIÊN CỦA TRUNG TÂM :  

                          ANHSANG-T2-UCCHAU( Email: vanphaphuyenmon@yahoo.com.au ) ;

                   BACHVIET1 ; Huyen Mon ; minhtriet100 ; tuequang2004 ; theringpassnot ....     

                            

                                                         

 

 

  

                            

 

  

  

  

© 2008 thanbihocdongtay.com

THẦN BÍ HỌC ĐÔNG TÂY
Company Slogan